Golang笔记

golang gbk utf-8 相互转换

golang gbk utf-8 相互转换

package main

import (
  "bytes"
  "golang.org/x/text/encoding/simplifiedchinese"
  "golang.org/x/text/transform"
  "io/ioutil"
  "fmt"
)

func GbkToUtf8(s []byte) ([]byte, error) {
  reader := transform.NewReader(bytes.NewReader(s), simplifiedchinese.GBK.NewDecoder())
  d, e := ioutil.ReadAll(reader)
  if e != nil {
    return nil, e
  }
  return d, nil
}

func Utf8ToGbk(s []byte) ([]byte, error) {
  reader := transform.NewReader(bytes.NewReader(s), simplifiedchinese.GBK.NewEncoder())
  d, e := ioutil.ReadAll(reader)
  if e != nil {
    return nil, e
  }
  return d, nil
}

func main() {

  s := "GBK 与 UTF-8 编码转换测试"
  gbk, err := Utf8ToGbk([]byte(s))
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  } else {
    fmt.Println(string(gbk))
  }

  utf8, err := GbkToUtf8(gbk)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  } else {
    fmt.Println(string(utf8))
  }
}
本文网址: https://golangnote.com/topic/147.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image
Relative Articles