GolangNote

Golang笔记

golang 截取中文不出现乱码的方法

Permalink

golang 截取中文不出现乱码的方法

Go: 截取中文不出现乱码的方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
package main

import "fmt"

func main() {
	s := "我是中文,标点符号,中文字符截取"
	s2 := []rune(s)
	fmt.Println(len(s), len(s2))
	fmt.Println(string(s2[:4]))
}

截取文章内容摘要时经常作这样的判断

Go: 截取实例
1
2
3
4
5
6
7
contentRune := []rune(article.Content)
if len(contentRune) > 150 {
    contentRune := []rune(article.Content)
    item.Des = string(contentRune[:150])
} else {
    item.Des = article.Content
}

本文网址: https://golangnote.com/topic/194.html 转摘请注明来源

Related articles

Golang http IPv4/IPv6 服务

Golang 的网络服务,如果不指定IPv4 或 IPv6,如果VPS 同时支持 IPv4 和 IPv6,`net.Listen()` 只会监听 IPv6 地址。但这不影响客户端使用 IPv4 地址来访问。...

Write a Comment to "golang 截取中文不出现乱码的方法"

Submit Comment Login
Based on Golang + fastHTTP + sdb | go1.20 Processed in 0ms