Golang笔记

Golang 管道并发计算示例

下面介绍用两种方式做管道并发计算:sync.Mutex 和 chan

用 chan

package main

import (
  "fmt"
  "sync"
  "time"
)

// 打印100次
var num int = 100

// 用两个chan进行通知
func Print(content string, ch chan int, ch2 chan int, wg *sync.WaitGroup) {
  if "A" == content {
    // 第一个,所以要接收最后一个chan,但是不打印
    for i := 0; i <= num; i++ {
      <-ch2

      if i < num {
        fmt.Println(content)
        ch <- i
      }
    }
  } else {
    for i := 0; i < num; i++ {
      <-ch2
      fmt.Println(content)
      ch <- i
    }
  }
  wg.Done()
}

func main() {
  var wg sync.WaitGroup
  wg.Add(3)

  ch1 := make(chan int)
  ch2 := make(chan int)
  ch3 := make(chan int)

  start := time.Now()

  go Print("A", ch1, ch3, &wg)
  go Print("B", ch2, ch1, &wg)
  go Print("C", ch3, ch2, &wg)

  // 先触发
  ch3 <- 1

  wg.Wait()

  // 计时
  duration := time.Since(start)
  fmt.Println(duration.Seconds())
}

用sync.Mutex

package main

import (
  "fmt"
  "runtime"
  "sync"
  "time"
)

var m *sync.Mutex = new(sync.Mutex)

var i = 0
var max = 300

func Print(content string, divNum int, wg *sync.WaitGroup) {
  for i <= max {
    m.Lock()
    if i%3 == divNum {
      fmt.Println(content)
      i++
    }
    m.Unlock()
    runtime.Gosched() // 主动让出CPU
  }
  wg.Done()
}

func main() {
  var wg sync.WaitGroup
  wg.Add(3)

  start := time.Now()

  go Print("A", 0, &wg)
  go Print("B", 1, &wg)
  go Print("C", 2, &wg)

  wg.Wait()

  duration := time.Since(start)
  fmt.Println(duration.Seconds())
}

Go使用sync.Mutex性能低的解决方案: 在m.Unlock()后面添加runtime.Gosched(),主动让出CPU

本文网址: https://golangnote.com/topic/59.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image
Relative Articles