Golang笔记

golang 混合类型slice、json

关于golang 混合类型slice 及json 转换、遍历示例

package main

import (
	"encoding/json"
	"fmt"
)

type A struct {
	Name string
}

type B struct {
	City string
}

func main() {
	ab := []interface{}{}

	a := A{"HUHU"}
	ab = append(ab, a)
	b := B{"ShangHai"}
	ab = append(ab, b)

	fmt.Println(ab)

	// range
	for k, v := range ab {
		fmt.Println(k, v)

		fmt.Printf("%T\n", v)

		switch v.(type) {
		case A:
			fmt.Println(v.(A).Name)
		case B:
			fmt.Println(v.(B).City)
		}

	}

	// interface to json byte
	buf, err := json.Marshal(ab)
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
		return
	}

	fmt.Println(string(buf))

	// json byte to interface
	it := []interface{}{}
	json.Unmarshal(buf, &it)

	fmt.Println(it)

	// range
	for k, v := range it {
		fmt.Println(k, v)

		if rec, ok := v.(map[string]interface{}); ok {
			for key, val := range rec {
				fmt.Println(key, val)
			}
		}

	}

	fmt.Println("Hello, 世界")

}

输出:

[{HUHU} {ShangHai}]
0 {HUHU}
main.A
HUHU
1 {ShangHai}
main.B
ShangHai
[{"Name":"HUHU"},{"City":"ShangHai"}]
[map[Name:HUHU] map[City:ShangHai]]
0 map[Name:HUHU]
Name HUHU
1 map[City:ShangHai]
City ShangHai
Hello, 世界
本文网址: https://golangnote.com/topic/181.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image
Relative Articles