Golang笔记

GoLang 根据出生日期计算年龄、星座、生肖

根据出生日期计算一个人的年龄、星座、生肖是平时常用的例子,下面是简单实现代码。

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func main() {
  y, m, d := GetTimeFromStrDate("1988-08-18")
  fmt.Println(GetAge(y), string('岁'))
  fmt.Println(GetConstellation(m, d))
  fmt.Println(GetZodiac(y))
}

func GetTimeFromStrDate(date string) (year, month, day int) {
  const shortForm = "2006-01-02"
  d, err := time.Parse(shortForm, date)
  if err != nil {
    fmt.Println("出生日期解析错误!")
    return 0, 0, 0
  }
  year = d.Year()
  month = int(d.Month())
  day = d.Day()
  return
}

func GetZodiac(year int) (zodiac string) {
  if year <= 0 {
    zodiac = "-1"
  }
  start := 1901
  x := (start - year) % 12
  if x < 0 {
    x += 12
  }

  switch x {
  case 1:
    zodiac = "鼠"
  case 0:
    zodiac = "牛"
  case 11:
    zodiac = "虎"
  case 10:
    zodiac = "兔"
  case 9:
    zodiac = "龙"
  case 8:
    zodiac = "蛇"
  case 7:
    zodiac = "马"
  case 6:
    zodiac = "羊"
  case 5:
    zodiac = "猴"
  case 4:
    zodiac = "鸡"
  case 3:
    zodiac = "狗"
  case 2:
    zodiac = "猪"
  }
  return
}

func GetAge(year int) (age int) {
  if year <= 0 {
    age = -1
  }
  nowyear := time.Now().Year()
  age = nowyear - year
  return
}

func GetConstellation(month, day int) (star string) {
  switch {
  case month <= 0, month >= 13, day <= 0, day >= 32:
    star = "-1"
  case (month == 1 && day >= 20), (month == 2 && day <= 18):
    star = "水瓶座"
  case (month == 2 && day >= 19), (month == 3 && day <= 20):
    star = "双鱼座"
  case (month == 3 && day >= 21), (month == 4 && day <= 19):
    star = "白羊座"
  case (month == 4 && day >= 20), (month == 5 && day <= 20):
    star = "金牛座"
  case (month == 5 && day >= 21), (month == 6 && day <= 21):
    star = "双子座"
  case (month == 6 && day >= 22), (month == 7 && day <= 22):
    star = "巨蟹座"
  case (month == 7 && day >= 23), (month == 8 && day <= 22):
    star = "狮子座"
  case (month == 8 && day >= 23), (month == 9 && day <= 22):
    star = "处女座"
  case (month == 9 && day >= 23), (month == 10 && day <= 22):
    star = "天秤座"
  case (month == 10 && day >= 23), (month == 11 && day <= 21):
    star = "天蝎座"
  case (month == 11 && day >= 22), (month == 12 && day <= 21):
    star = "射手座"
  case (month == 12 && day >= 22), (month == 1 && day <= 19):
    star = "魔蝎座"
  }
  return
}

运行输出:

27 岁
狮子座
龙
本文网址: https://golangnote.com/topic/34.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image