Golang笔记

Golang 根据两点的经度和纬度计算两点之间的距离

Golang 使用math 包根据两点的经度和纬度计算两点之间的距离

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  lat1 := 29.490295
  lng1 := 106.486654

  lat2 := 29.615467
  lng2 := 106.581515
  fmt.Println(EarthDistance(lat1, lng1, lat2, lng2))
}

func EarthDistance(lat1, lng1, lat2, lng2 float64) float64 {
  var radius float64 = 6371000 // 6378137
  rad := math.Pi / 180.0

  lat1 = lat1 * rad
  lng1 = lng1 * rad
  lat2 = lat2 * rad
  lng2 = lng2 * rad

  theta := lng2 - lng1
  dist := math.Acos(math.Sin(lat1)*math.Sin(lat2) + math.Cos(lat1)*math.Cos(lat2)*math.Cos(theta))
  return dist * radius
}

运行输出:

16670.90427353956
本文网址: https://golangnote.com/topic/33.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image