Golang笔记

golang 用 crypto/bcrypt 存储密码的例子

安全存储用户密码的原则是:如果网站数据泄露了,密码也不能被还原。

以前常用简单的方式是通过md5 多层加密及加盐。比如:

md5( md5( password + '用户注册的时间戳' )[8:20] )

这种可以在安全度不够高的情况下使用,下面介绍一种较为安全的加密方式,使用GoLang golang.org/x/crypto/bcrypt 模块

package main

import (
  "fmt"
  "golang.org/x/crypto/bcrypt"
)

func main() {

  passwordOK := "admin"
  passwordERR := "adminxx"

  hash, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(passwordOK), bcrypt.DefaultCost)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  //fmt.Println(hash)

  encodePW := string(hash) // 保存在数据库的密码,虽然每次生成都不同,只需保存一份即可
  fmt.Println(encodePW)

  // 正确密码验证
  err = bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(encodePW), []byte(passwordOK))
  if err != nil {
    fmt.Println("pw wrong")
  } else {
    fmt.Println("pw ok")
  }

  // 错误密码验证
  err = bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(encodePW), []byte(passwordERR))
  if err != nil {
    fmt.Println("pw wrong")
  } else {
    fmt.Println("pw ok")
  }
}

多运行几次,有下面输出:

$ go run pw.go 
$2a$10$hgO0qRlaJtRyHrlPlbqIleHiTc5qCZANGQIDx375GYYV16i0lagqa
pw wrong
$ go run pw.go 
$2a$10$mVAPL9CNFeLJCIcU6Kwx9OPTRssCss.e9OC.O4jh.SBAb0OlyODV.
pw ok
$ go run pw.go 
$2a$10$tm3I/BWUr4kZUr85W/WMLu.q4U2qB5fZ5CvMgOl3ITZ7G2rYfR3oK
pw ok
pw wrong
$ go run pw.go 
$2a$10$sMoypQej4gFVdECYby.E.ecM0XODDShEoEjxmSAzLJNkf1qkxkwee
pw ok
pw wrong
$ go run pw.go 
$2a$10$BmwZfj4aUIaxOfiFUYU0KepjI2x.PmFbxjrN1YxzyPOb/Ee0iOuNm
pw ok
pw wrong

如果你还不会使用可以参考 https://godoc.org/golang.org/x/crypto/bcrypt 258

本文网址: https://golangnote.com/topic/44.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image
Relative Articles