Golang笔记

golang leveldb 入门示例

golang leveldb 入门示例

package main

import (
  "fmt"
  "github.com/syndtr/goleveldb/leveldb"
)

func main() {
  db, err := leveldb.OpenFile("gossip.db", nil)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  err = db.Put([]byte("key"), []byte("value"), nil)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  data, err := db.Get([]byte("key"), nil)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(data))
  err = db.Delete([]byte("key"), nil)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer db.Close()
}

运行输出:

value
本文网址: https://golangnote.com/topic/78.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image
Relative Articles