Golang笔记

理解golang 并发处理程序

Go 是优点就是并发,下面这个简单的例子让你理解并方便的写并发处理程序

package main

import (
  "fmt"
  "sync"
  "time"
)

func f(wg *sync.WaitGroup, val string) {
  fmt.Println(val, "begin")
  time.Sleep(3 * time.Second) // 这里处理需要3秒钟
  fmt.Printf("Finished: %v - %v\n", val, time.Now())
  wg.Done()
}

func main() {

  t1 := time.Now()

  var wg sync.WaitGroup

  wg.Add(3) // 我们要做三个并发任务,这里添加3个协程

  go f(&wg, "goroutine A") // 第一个任务:实行函数 f

  // 第二个任务,匿名闭包函数
  go func(wg *sync.WaitGroup, val string) {
    fmt.Println(val, "begin")
    time.Sleep(3 * time.Second) // 处理需要3秒钟
    fmt.Printf("Finished: %v - %v\n", val, time.Now())
    wg.Done()
  }(&wg, "goroutine B") // 调用匿名函数

  go f(&wg, "goroutine C") // 第三个任务,调用f 函数

  wg.Wait() // 等待所有任务完成

  fmt.Printf("Finished all goroutines: %v\n", time.Now())

  t2 := time.Now()
  fmt.Println("消耗时间:", t2.Sub(t1), "秒")
}

运行输出:

goroutine A begin
goroutine B begin
goroutine C begin
Finished: goroutine A - 2015-09-15 19:42:03.609276382 +0800 CST
Finished: goroutine B - 2015-09-15 19:42:03.609780417 +0800 CST
Finished: goroutine C - 2015-09-15 19:42:03.609918335 +0800 CST
Finished all goroutines: 2015-09-15 19:42:03.610062653 +0800 CST
消耗时间: 3.001323675s 秒

但这样的并发任务没有传递任务的计算结果,如果需要获得计算结果,就得借助chan 来完成,可以参考《http://www.golangnote.com/topic/70.html 148》的例子。

本文网址: https://golangnote.com/topic/67.html (转载注明出处)
关于GolangNote:记录在工作中使用golang 遇到、面临的相关问题及解决方法。如果你在这里获得一些知识或信息,解决你的编程问题,请考虑捐赠给不幸的人或者你喜欢的慈善机构,除捐赠外,种植树木、志愿服务或减少排碳的行为也很有益处。如果你有任何问题可以在下面 留言
Be the first to comment!
Captcha image
Relative Articles